Potrzebujesz wyceny nieruchomości ?

Profesjonalizm i doświadczenie naszych specjalistów zapewnia Państwu najwyższej jakości usługi z zakresu wyceny nieruchomości. Wykwalifikowany zespół specjalistów gwarantuje staranność, terminowość i rzetelność.

Numer uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości - 4778

Przedmiot wyceny:

Przedmiot wyceny:

nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane,

nieruchomości budynkowe,

nieruchomości lokalowe: mieszkalne i użytkowe,

nieruchomości rolne i leśne.

wycena mieszkania

wycena domu

wycena działki

wycena lasu

wycena lokalu użytkowego

wycena służebności przesyłu

Cel wyceny:

Cel wyceny:

zakup, sprzedaż, zamiana nieruchomości,

wyceny dla celów zabezpieczenia kredytów bankowych,

wycena dla potrzeb podziału majątku

wycena dla potrzeb zniesienia współwłasności

wycena dla celu ustalenia opłat adiacenckich w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej, scalaniem i podziałem nieruchomości, podziałem nieruchomości,

wycena dla celu naliczenia opłat i ustalenia odszkodowań w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

wycena w celu ubezpieczenia nieruchomości,

wycena dla celu ustalenia podatków i opłat od nieruchomości,

wycena w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

wycena dla potrzeb amortyzacji

Obszar działania:

Obszar działania:

Bielsko-Biała,
Żywiec,

Ustroń, Wisła
Szczyrk, Pszczyna,
Tychy, Oświęcim

region Podbeskidzia (Wilkowice, Wilamowice, Łodygowice, Międzybrodzie)

Wycena mieszkania

Wycena mieszkania

Wycena mieszkania Oszacowanie wartości lokalu mieszkalnego stanowi jeden z bardziej popularnych projektów wycen. Klienci potrzebują zazwyczaj operatu szacunkowego na etapie kupna lub sprzedaży nieruchomości i w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny. Bardzo często bowiem wykonania operatu szacunkowego domaga się bank udzielający kredytów hipotecznych. Na podstawie operatu szacunkowego instytucja finansowa jest bowiem w stanie określić zabezpieczenie wierzytelności oraz własne ryzyko. Po pozystywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego informacja o hipotece zostaje wpisana do czwartej części księgi wieczystej. Wycena mieszkania stanowi w rzeczywistości określenie wartości lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Oprócz kwestii związanych z przyznawaniem kredytu, operat szacunkowy jest również konieczny w sytuacji, kiedy klient będąc właścicielem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zdecyduje się na jego wykup. W tym przypadku wycena jest jednym z etapów w procesie wyodrębnienia lokalu będącego przedmiotem prawa własności. Wycena lokalu mieszkalnego odbywa się zazwyczaj z zastosowaniem podejścia porównawczego: metod porównywania parami lub korygowania ceny średniej. Istnieją jednak sytuacje, w których informacja nt. rynku nieruchomości jest niekompletna i zachodzi konieczność zastosowania innych sposobów wyceny nieruchomości z tego segmentu. Do innych celów wyceny mieszkania należą również m.in: wycena na potrzeby podziału majątku, określenie przedmiotu darowizny lub spadku etc. Rzeczoznawca majątkowy Kraków - http://rzeczoznawca-majatkowy-krakow.pl

Wycena domu

Wycena domu

W procesie wyceny nieruchomości z tego segmentu określamy tak naprawdę wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub wielorodzinnym albo wartość nieruchomości budynkowej, która stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Zgodnie z prawem budowlanym budynkiem nazywamy wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, posiada fundamenty i dach. Na wartość nieruchomości tego typu wpływa szereg atrybutów opisujących dany przedmiot wyceny. Odpowiednie cechy i ich wagi ustalane są indywidualnie dla każdej nieruchomości. Do cech, które w dużym stopniu kształtują wartość rynkową domu zaliczamy zazwyczaj lokalizację, wielkość powierzchni użytkowej oraz działki gruntu, stan techniczny oraz stan zagospodarowania. W przypadku każdej wyceny przygotowywana jest osobna analiza rynku nieruchomości. Podejście, które zostanie zastosowane w procesie szacowania nieruchomości jest ściśle związane z celem wyceny. Wyróżniamy podejście porównawcza, dochodowe, kosztowe i mieszane. Do celów zaliczyć możemy m.in. cel negocjacji ceny kupna sprzedaży, zabezpieczenie wierzytelności kredytu lub wycenę na potrzeby ubezpieczenia domu.

Wycena działki

Wycena działki budowlanej, rolnej, służebności gruntowej…

Podczas wyceny nieruchomości tego typu dokonujemy określenia wartości nieruchomości gruntowej będącej zazwyczaj przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego. Zdarzają się również projekty wycen dotyczących oszacowania wartości działki będącej przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych np. wycena służebności gruntowej lub służebność przesyłu. Wartość przedmiotowej nieruchomości uzależniona jest od wielu aspektów. Należą do nich m.in. lokalizacja i położenie, przeznaczenie w planie miejscowym lub studium, stan prawny oraz parametry fizyczne. Wartość nieruchomości gruntowej jest szacowana z zastosowaniem jednego z dostępnych podejść. Wyróżniamy podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe i mieszane. Do najczęściej stosowanych należy w tym przypadku podejście porównawcze, które polega na założeniu, iż wartość nieruchomości jest zbliżona do cen nieruchomości podobnych, będących przedmiotem obrotu na rynku wtórnym i stanowi najbardziej prawdopodobną i możliwą do osiągnięcia cenę transakcyjną. Dla podejścia porównawczego wyróżnia się dwie najczęściej stosowane metody: metoda porównywania parami oraz metoda korygowania ceny średniej. Znacznie rzadziej wykorzystuje się metodę analizy statystycznej rynku. Nie zawsze jednak istnieje realna możliwość oszacowania wartości przy wykorzystaniu tego podejścia. Sposoby wyceny stosowane w wycenie są dopasowywane indywidualnie do celu oraz indywidualnych potrzeb zamawiającego. Dokonujemy wyceny działki m.in. dla celu negocjacji ceny kupna-sprzedaży, na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności, na potrzeby podziału majątku, w celu określenia wysokości opłaty adiacenckiej, renty planistycznej etc.

Wycena hotelu

Wycena fabryki, magazynu, hali, hotelu, szpitala…

Wycena nieruchomości przemysłowych, komercyjnych i obiektów użyteczności publicznej stanowi zazwyczaj bardzo złożony proces. Rzeczoznawca majątkowy rozpoczyna pracę od dokonania kompleksowej analizy lokalnego rynku nieruchomości. Poziom skomplikowania związany jest najczęściej z brakiem odpowiedniej i pełnej informacji na danym rynku. Nieruchomości przemysłowe, komercyjne (z wyjątkiem nieruchomości biurowych i popularnych lokali użytkowych) oraz obiekty użyteczności publicznej należą do grupy nieruchomości nietypowych. Ponieważ na rynku wtórnym nie występuje zwykle większy obrót dla nieruchomości z tego segmentu, rzeczoznawca majątkowy, w procesie wyceny wykorzystuje zwykle kombinację różnych podejść i metod. Indywidualnie dla każdej nieruchomości dopasowywane są przez rzeczoznawcę majątkowego unikatowe atrybuty, cechy i ich wpływ i określany jest ich wpływ na wartość nieruchomości. Do najczęściej stosowanych celów wyceny nieruchomości przemysłowych, komercyjnych i obiektów użyteczności publicznej należą: wycena dla celów księgowych, wycena w celu negocjacji ceny kupna-sprzedaży, wycena dla celów związanych z zabepezpieczenie wierzytelności-kredytowej.
TAGI: wycena domu Katowice, wycena mieszkania Katowice, wycena działki Katowice, wycena magazynu Katowice, wycena fabryki Katowice

Wycena biura

Wycena nieruchomości biurowej...

Wycena nieruchomości biurowej odbywa się zazwyczaj poprzez porównanie przedmiotu wyceny do nieruchomości podobnych na lokalnym rynku nieruchomości lub poprzez zastosowanie podejścia dochodowego. W podejściu dochodowym wartość nieruchomości zostaje określona przy, przy założeniu, iż potencjalny nabywca będzie w stanie uiścić za nią cenę uzależnioną od dochodu generowanego przez nieruchomość. Czynnikiem podstawowym jest ustalenie dochodu, który nabywca jest w stanie osiągnąć w przyszłości. Podejście dochodowe służy zazwyczaj do określenia wartości rynkowej nieruchomości lub wartości indywidualnej. W podejściu dochodowym wyróżniamy metodą zysków oraz metodę inwestycyjną. W przypadku metody zysków dochód jest określany jako procentowy udział właściciela w dochodzie pochodzącym z działalności gospodarczej prowadzonej przez użytkownika nieruchomości. Tego typu metodę stosuje się zwykle w przypadku mniej popularnych nieruchomości komercyjnych. Wartość większości nieruchomości biurowych jest jednak w stanie być oszacowana metodą inwestycyjną, w której dochód stanowią wpływy z czynszu rynkowego oraz wpływy m.in. z wynajęcia miejsca na plansze reklamowe, udostępniania miejsca pod bankomat etc.
TAGI: wycena domu Bielsko-Biała, wycena mieszkania Bielsko-Biała, wycena działki Bielsko-Biała, wycena magazynu Bielsko-Biała, wycena hotelu Bielsko-Biała