Wycena nieruchomości

Wykonujemy operaty szacunkowe, a także opracowania, ekspertyzy i opinie niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, – efektywności inwestowania w nieruchomości i możliwości ich rozwoju, – skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, – oraz określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.

Posiadamy świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością  (wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Departament Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury).

Operaty szacunkowy sporządzone przez naszą firmę cechuje czytelność i przejrzystość. Przez cały okres trwania współpracy Klient ma możliwość monitorowania statusu zlecenia i uzyskania szczegółowych informacji. Sporządzamy opracowania dla różnych instytucji, (m.in. dla banków, sądów, urzędów skarbowych, urzędów miasta i gminy), dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Czynności,  związane z określeniem wartości nieruchomości (rozumianej jako określenie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i inny  praw do nieruchomości) zgodnie z polskim prawem  wykonuje  tylko osoba posiadająca tytuł rzeczoznawcy majątkowego.

Posiadamy świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością  (wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Departament Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury).

Wszystkie czynności związane z wyceną nieruchomości wykonujemy:

  • zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa,
  • w oparciu o Polskie Standardy Wyceny – PKZW wydane przez PFSRM (Polską Federację Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych),  jak również w oparciu o Standardy Międzynarodowe (IVSC) i Standardy Europejskie (EVS),
  • z zachowaniem zasady szczególnej staranności właściwej dla zawodowego charakteru tych czynności,
  • z zachowaniem zasad etyki zawodowej,
  • z zachowaniem zasady bezstronności w wycenie nieruchomości,
  • zachowując tajemnicę zawodową,
  • stale doskonaląc swoje kwalifikacje.

Zapraszamy do współpracy specjalistów z rynku nieruchomości w tym rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, analityków i zarządców.